ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  1970 - 1982  MANIPULATIONS

PERFORMANCES


 

 

 

1973

 

 PERFORMANCE

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ = ΑΦΗ + ΛΙΓΗ ΓΕΥΣΗ

SCULPTURE = TOUCH + LITTLE TASTE

 
 

 

 

... μέχρι να ξαναδώσουμε κάποιο περιεχόμενο στις λέξεις, στις εικόνες, ας επικοινωνήσουμε για λίγο μέσα από κοινά βιώματα: 

Έστω μια κοινή αφή, μια κοινή γεύση - πληροφορίες που δεν μετατρέπονται εύκολα σε τηλε-πληροφορίες,  αλλά προϋποθέτουν την φυσική παρουσία, ολόκληρο τον άνθρωπο...

 

... until we can rehabilitate the content of words, of images, let us communicate, for a while through common experiences: 

at least a common touch, a common taste - information not easily transformed into tele-communication, but which presupposes a physical presence, the whole human being...

 

 

  ΓΛΥΠΤΙΚΗ = ΑΦΗ + ΛΙΓΗ ΓΕΥΣΗ

  SCULPTURE = TOUCH + LITTLE TASTE

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


Aspen Colorado U.S.A. June 1973

 

 

 

Aspen

 

 

Με τον Robert Rauschenberg σε διάλειμμα,

μπροστά από το αυτοκίνητο-μπαρ.

With Robert Rauschenberg, in a break,

in front of his car-bar.

 

___________________________________________________________________________________________

 

New York - June 1973

 

 

1973. Σκηνές από την performance, με την Ματράκ-Φαλλός στους δρόμους της Νέα Υόρκης, η οποία

κορυφώνεται στους διδύμους πύργους, σαν «αναμέτρηση» με τα φαλλικά σύμβολα του καπιταλισμού…

 

1973. Scenes from the performance with the Matraque-Phallos in the streets of New York, which reach a peak in

front of the twin towers of the Trade Center, as a “confrontation” to the phallic symbols of capitalism…

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

1976

PERFORMANCE

ΑΝΤΙ-ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΔΥΟ ΓΛΥΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ 

ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ HOMO FABER
Πειραματικό Θέατρο, 1976

ANTI-SPECTACULAR THEATER

ELEGIES OF THE HOMO FABER

 Experimental Theater, 1976

 

 

 


 

 

 

 

PERFORMANCE

ΑΝΤΙ-ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΔΥΟ ΓΛΥΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ  

ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ HOMO FABER
Πειραματικό Θέατρο, 1976

ANTI-SPECTACULAR THEATER

ELEGIES OF THE HOMO FABER

  Experimental Theater, 1976

 


 

 

 

 

 


 

1977

 EXPO, Bari, Italia, 1977 

 

 

Έκθεση «Μύθος και Πραγματικότητα» στην EXPO  ARTE του Bari, Ιταλία.

ΧΕIΡΙΣΜΟΣ ΧΙΙΙ, 1974-77
Χειρισμός της Μυϊκής Δύναμης-Ενέργειας του Θεατή-Αγοραστή Τέχνης

Exhibition “Myth and Reality” in the EXPO ARTE of Bari, Italy.

 

MANIPULATION XIII, 1974-77

Manipulation of the muscular Power-Energy of the Spectator-Buyer of Art

 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΙΙΙ, 1974-77
Χειρισμός της Μυϊκής
Δύναμης-Ενέργειας του
Θεατή-Αγοραστή Τέχνης

MANIPULATION ΧΙΙΙ, 1974-77 

Manipulation de la Force-Energie

du Spectateur-Acheteur d' Art
 

 

     Ο Pierre Restany χειριζόμενος» την «Ματράκ Φαλλός»

ως θεατής-αγοραστής Τέχνης

      Pierre Restany “manipulating” the “Matraque-Phallos”

as spectator-buyer of Art

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

1978

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΣΜΗΜΑ - ΑΝΤΙΚΟΣΜΗΜΑ

1970-78

  BIJOUX - ANTIBIJOUX

 

                         

 


 

 

 

 

 

ΚΟΣΜΗΜΑ - ΑΝΤΙΚΟΣΜΗΜΑ

1970-78

  BIJOUX - ANTIBIJOUX

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


1981 & 1982

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΧΧ

MANIPULATION XXX

 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧXX

Ατομικό Γλυπτικό-Μουσικό Θέαμα.

Στον καθεδρικό ναό Nieuwe Kerk του Άμστερνταμ

κατά το φεστιβάλ Ελληνικής Τέχνης.

MANIPULATION XXX

One-Man Sculptural-Musical Show.

In the Nieuwe Kerk of Amsterdam during the Greek Art Festival.

_________________________________________________________________________

 

1982

 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧXX

Ατομικό Γλυπτικό-Μουσικό Θέαμα (Παραλλαγή Β’).

Στο Palais Royal des Beaux-Arts στις Βρυξέλλες

EUROPALIA – Greece Art d’ Aujourd’hui 2X10.

MANIPULATION XXX

One-Man Sculptural-Musical Show (variation Β’).

at the Palais Royal des Beaux-Arts in Brussels

EUROPALIA – Greece Art d’ Aujourd’hui 2X10.